Noodmaatregelen Coronavirus

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (personeel);
 • Het verlagen van de voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting
 • Het verzoeken van uitstel van betaling ten aanzien van de aanslagen loonbelasting, omzetbelasting, etc. Dit uitstel kan overigens pas aangevraagd worden zodra er een aanslag is opgelegd.

-------------------------------------------------------------

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen.

Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder.

Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Als men een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Op dit moment kan men nog geen NOW-aanvraag indienen. Uiteindelijk gaat de aanvraag via het UWV. Wel is duidelijk dat omzetverlies vanaf 1 maart in aanmerking komt voor deze noodmaatregel.

Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet omdat de regeling losstaat van de WW.

Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

Dit zijn de voorwaarden voor de tegemoetkoming:

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitwerkt:

o    indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

o    indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

o    indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever;

 • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming;
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest;
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist;
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

-------------------------------------------------------------

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb
Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb'ers en bedraagt maximaal 1500 euro netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald.

Met de regeling kunnen zzp’ers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Net als de Bbz wordt deze regeling uitgevoerd door gemeenten. Men heeft voor de aanvraag een KVK-inschrijving en ID-bewijs nodig. De gemeente heeft bovendien informatie over de gezinssamenstelling nodig. Het streven is het aanmeldproces binnen 4 weken na aanmelding af te ronden.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de maatregel verder uit. Momenteel is de aanvraagprocedure nog niet bekend. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is;
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt;
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden;
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro;
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets;
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen;
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

-------------------------------------------------------------

Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers
Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart 2020 bekend dat deze bedrijven op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro. Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in aanmerking komen. De minister noemde met name bedrijven in de drink en eetbranche, de reisbranche, de evenementenbranche en sommige bedrijven in de culturele sector. Bij bedrijven in deze sectoren kunnen misgelopen orders moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is.

De aanvraagprocedure is momenteel nog niet bekend.

-------------------------------------------------------------

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C
Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is per 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank.

De overheid wil met de maatregel voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kan men als ondernemer meer lenen dan men op basis van het onderpand zou krijgen. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend.

Wat houdt de regeling concreet in?

 • De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Oftewel: 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd;
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%;
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet;
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro;
 • De maximale looptijd van het BMKB-C krediet is 8 kwartalen;
 • De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:

o    lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode;

o    ineens, aan het einde van de looptijd.

 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet aan de orde.

Aanvragen van de regeling doet men niet zelf, maar men kan een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat de bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van RVO. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van RVO afhandelen.

-------------------------------------------------------------

Uitstel betalen belasting
Alle ondernemers die door de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen een verzoek doen voor bijzonder uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting. Per brief kan bij de Belastingdienst om uitstel van betaling worden verzocht. De Belastingdienst stopt na ontvangst van het verzoek de invorderingsmaatregelen en ondernemers krijgen per direct uitstel van betaling voor een periode van drie maanden.


Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Ondernemers hoeven geen “verklaring van een derde-deskundige” mee te sturen, tenzij om uitstel wordt verzocht voor een langere periode dan drie maanden.

Verzuimboetes voor te late betaling zullen worden teruggedraaid of niet worden opgelegd. Zoals eerder gemeld worden wel boetes opgelegd voor het niet tijdig indienen van aangiften.

Invorderingsrente wordt in rekening gebracht wanneer een belastingschuld wordt betaald nadat de betalingstermijn is verstreken. Het kabinet heeft besloten de invorderingsrente met ingang van 23 maart 2020 te verlagen van 4% naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingschulden.

Belastingrente wordt in rekening gebracht of vergoed als een belastingplichtige te weinig of te veel belasting heeft betaald. Ook als een aangifte niet tijdig indient, wordt belastingrente berekend. Ook het tarief van de belastingrente wordt tijdelijk verlaagd tot 0,01%. Op dit moment is de belastingrente 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. De verlaging zal van toepassing zijn op alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente gaat in op 1 juni 2020. Voor de inkomstenbelasting geldt hierop een uitzondering. De ingangsdatum voor de verlaging van de belastingrente voor de inkomstenbelasting zal 1 juli 2020 zijn.

Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen kunnen verzoeken om verlaging van de voorlopige aanslag als een lagere winst wordt verwacht door de coronacrisis.  Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald, krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald.

-------------------------------------------------------------

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt voor alle ondernemers tijdelijk op een zo laag mogelijk percentage vastgesteld. De Belastingdienst onderzoekt nog wat het laagste percentage is dat voor elke belasting uitvoeringstechnisch gerealiseerd kan worden.

-------------------------------------------------------------

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is. Om gebruik te maken van de regeling 
meldt men zich bij de bank.

-------------------------------------------------------------

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
Om de groep kleine en startende ondernemers tegemoet te komen stelt microkredietenverstrekker Qredits tijdelijk uitstel van aflossing aan voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Het gaat bijvoorbeeld om kleine ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening. Het uitstel is voor 6 maanden, de rente gaat in die periode naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

-------------------------------------------------------------

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
Ook voor land- en tuinbouwbedrijven is een maatregel aangekondigd. Er komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Het kabinet staat daarmee borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De regeling moet zo snel mogelijk ingaan.

-------------------------------------------------------------

Toeristenbelasting en cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

-------------------------------------------------------------

Banken verlenen uitstel
Een aantal banken heeft in navolging van de overheid een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met een hogere financiering geldt de maatregel niet. Wel worden de ontwikkelingen voor die groep in de gaten gehouden. “Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders”, aldus de NVB. “Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.”

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
Vraag/opmerking

Van Gurp Financieel Advies maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie